ŠKOLNÉ - AKTUALITY

24.08.2021

Vážení rodiče,

od 01.09.2021 dochází ke změně čísla účtu a variabilního symbolu pro úhradu školného. 

  • Variabilní symboly Vám byly dnes odeslány do e-mailů.
  • Pohlídejte si prosím, aby splatnost byla nejdříve 1. den v daném měsíci, tzn. školné na září má splatnost mezi 01.09. - 15.09.2021. Úhradu v jiném termínu musíme účetně zpracovat jako mylnou platbu. Proto jsme Vám povinni přeplatky vracet a vyžadovat úhrady na další měsíc. Chápeme, že je to zbytečně složité, nicméně nám legislativa neumožňuje přeplatky použít na úhradu jiných měsíců.
  • Děti, které jsou ve školním roce 2021/2022 předškoláci nebo mají odklad školní docházky školné nehradí.
 

Údaje pro zavedení příkazu k úhradě:

  • Číslo účtu příjemce platby (účet MŠ): 2902025935
  • Kód banky příjemce platby (účet MŠ): 2010 (Fio banka, a. s.)
  • Částka: 350,00 Kč (v případě sourozenců, je nutná úhrada za každé dítě samostatně z důvodu různých variabilních symbolů)
  • Datum splatnosti: mezi 01. a 15. dnem každého měsíce (úhrada musí probíhat každý měsíc v období mezi 1. – 15. dnem daného měsíce, na který se školné hradí)
  • Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
  • Variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021)

 

 SPLATNOST ŠKOLNÉHO 

 Vysvětlení, proč nelze přeplatky použít na pokrytí školného v jiném měsíci 

 

Splatnost školného je určena vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a to takto:

 

„Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce…“

 

V praxi to znamená, že úhrada musí probíhat měsíčně v období mezi  1. – 15. dnem daného měsíce. Úhradu v jiném termínu musíme účetně zpracovat jako mylnou platbu. Proto jsme Vám povinni přeplatky vracet a vyžadovat úhrady na další měsíc. Chápeme, že je to zbytečně složité, nicméně nám legislativa neumožňuje přeplatky použít na úhradu jiných měsíců.

 

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Zdroj:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k?highlightWords=%C3%BAplata+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD