PŘÍJÍMACÍ   ŘÍZENÍ   2023/2024

DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Zápis proběhne po předchozí telefonické domluvě na čísle 725 580 253 - p. Kanclířová

1) REGISTRACE Žádosti o přijetí dítěte

 • Žádost o přijetí dítěte vyplní zákonný zástupce na Portále Statutárního města Ostravy ms.ostrava.cz v sekci Žádosti a příjímací řízení, uloží na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování.

(ms.ostrava.cz → klik na sekci "Žádosti a přijímací řízení" → klik na "Dodatečný zápis pro 2023/2024" - zde vybrat mateřské školy a pracoviště, kam chcete podat Žádost a klik na "Přidat školu na seznam", následně klik na "Přejít na žádost" → zde vyplnit ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE a klik na "Přejít k registraci a tisku" → zaškrtnout "Souhlas se zpracováním osobních údajů a klik na "Vygenerovat žádost")

   V nezbytných případech lze Žádost registrovat v MŠ po předchozí telefonické domluvě.

 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů budou předvyplněné údaje ze Žádosti uloženy v informačním systému pro řešení agendy zápisů a každé vydané Žádosti bude automaticky přiděleno registrační číslo.
 • V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, Žádost se vygeneruje BEZ registračního čísla. Registrační číslo bude Žádosti přiděleno a následně sděleno zákonnému zástupci, až po zaevidování Žádosti mateřskou školou v informačním systému pro řešení agendy zápisů.
 • Registrace Žádosti a přidělení registračního čísla vás nezavazuje k podání přihlášky.

!!! POZOR !!! Registrace Žádosti na Portále NENAHRAZUJE podání Žádosti - podepsanou Žádost včetně všech povinných příloha je NUTNÉ doručit ve dnech konání zápisu 1. až 16. 6. 2023 do MŠ.


2) PODÁNÍ Žádosti o přijetí dítěte včetně povinných příloh (pouze ve dnech konání zápisu, tj. 1. 6. a 16. 6. 2023)

Doklady k zápisu:

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Doklad o očkování potvrzený lékařem. (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. že k 31. 8. 2023 dovrší 5 let).

Součástí tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.

 • Kopie rodného listu dítěte.
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte.
 • Děti starší 6 let lze přijímat ke předškolnímu vzdělávání, pokud jim byl ředitelstvím základní školy povolen odklad povinné školní docházky.
 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.
 • V případě svěření dítěte do péče, je nutno předložit doklad o svěření do pěstounské péče apod.
 • Děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině musí doložit vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany.
 • Děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou musí doložit udělený vízový štítek nebo razítko v cestovním pasu.
 • Zákonní zástupci dětí z Ukrajiny, kteří budou žádat o přijetí ke vzdělávání, musí v případě předložení dokladu s propadlou dočasnou ochranou přiložit rovněž vytištěné potvrzení z emailu, kterým prokáží, že požádali o prodloužení dočasné ochrany.

!!! POZOR !!! Pokud bude Žádost neúplná, tzn. bez povinných příloh, jedná se o Žádost neplatnou.

Výše uvedené doklady doručíte ve dnech 1. až 16. 6. 2023:

 • osobním podáním do rukou zástupkyně ředitelky MŠ - po předchozí telefonické domluvě na č. 725 580 253 (p. Kanclířová)
 • do datové schránky MŠ: fqxkwiu (není vyžadován elektronický podpis, Žádost musí být odeslána z osobní DS zákonného zástupce),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na e-mailovou adresu MŠ: reditelka@msnovabela.cz,
 • poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 609/2, 724 00 Ostrava - Nová Bělá.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat paní zástupkyni Kateřinu Kanclířovou na e-mail reditelka@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 725 580 253, případně paní ekonomku Andreu Šugárkovou na e-mail ekonom@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 722 974 072.

Zápis na školní rok 2023/2024 probíhá na všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Ostrava jednotnou formou.

Statutární město Ostrava má zřízen pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.