PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 


Kdy proběhne zápis?

Zápis do mateřské školy v Ostravě – Nové Bělé na školní rok 2021/2022 proběhne od 3. května do 14. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Co bude třeba doložit k zápisu?

1.    Vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem.

2.    Kopii rodného listu dítěte.

3.    Kopii očkovacího průkazu

4.   Pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude k dispozici ke stažení na webových stránkách od 20. 4. 2021.

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

V současné době doporučujeme dopředu zavolat dětskému lékaři a domluvit se na dalším postupu.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.08.2021 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

    - do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Ostrava – Nová Bělá: fqxkwiu),

    - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (materska.skola@cmail.cz, reditelka@msnovabela.cz)

    - poštou (Mateřská škola Ostrava – Nová Bělá, Na Pláni 609/2, 724 00),

    - osobním předáním do poštovní schránky, umístěné u hlavního vchodu do mateřské školy.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu města Ostravy.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.08.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových dětí).

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydává mateřská škola do 27.05.2021.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné. Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: +420 725 580 253.

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

· umí si říci co chce – komunikuje

· spolupracuje při oblékání (s případnými nedostatky pomůže paní učitelka)

· používat záchod (nenosí pleny)

· samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv

· dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu

· pije z hrnečku a skleničky

· samostatně používá toaletu

· umí si umýt ruce mýdlem

· ujde kratší vzdálenost