PŘÍJÍMACÍ   ŘÍZENÍ   2024/2025

Oznámení o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvkové organizace v souladu s ustanoveními § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodl, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 přijímá děti evidované pod registračními čísly uvedené v Seznamu přijatých děti od školního roku 2024/2025.

Zveřejněním seznamu dětí přijatých do Mateřské školy Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025 se považují rozhodnutí za oznámená.

O přijetí dítěte v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoví zástupce statutárního orgánu MŠ písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte v MŠ.

Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.  


O nepřijetí dítěte v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoví zástupce statutárního orgánu MŠ písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte v MŠ.

Zákonným zástupcům, kteří uvedli v Žádosti ID datové schránky, budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána prostřednictvím datové schránky. 

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si rozhodnutí vyzvedli osobně v kanceláři MŠ 4. 6. 2024 v čase 12:00 - 15:30 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána poštou.

Děkujeme


Zápis na školní rok 2024/2025 probíhá na všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Ostrava jednotnou formou.

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy webový Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.

Školské obvody mateřských škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy stanoví obecně závazná vyhláška č. 1/2024.

Školský obvod naší mateřské školy tvoří území městského obvodu Nová Bělá.

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Osobní podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz Podmínky pro podávání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025):

 • 6. 5. 2024 v čase 10:00 – 16:00 hod.
 • 7. 5. 2024 v čase 10:00 – 16:00 hod.

1) REGISTRACE Žádosti o přijetí dítěte (od 19. 4. 2024)

 • Žádost o přijetí dítěte vyplní zákonný zástupce na Portále Statutárního města Ostravy ms.ostrava.cz v sekci Žádosti a příjímací řízení, uloží na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování.

(ms.ostrava.cz → klik na sekci "Žádosti a přijímací řízení" → klik na "Žádost pro školní rok 2024/2025" - zde vybrat mateřské školy a pracoviště, kam chcete podat Žádost a klik na "Přidat školu na seznam", následně klik na "Přejít na žádost" → zde vyplnit ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE a klik na "Přejít k registraci a tisku" → zaškrtnout "Souhlas se zpracováním osobních údajů a klik na "Vygenerovat žádost")

V nezbytných případech lze Žádost registrovat v MŠ po předchozí telefonické domluvě.

 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů budou předvyplněné údaje ze Žádosti uloženy v informačním systému pro řešení agendy zápisů a každé vydané Žádosti bude automaticky přiděleno registrační číslo.
 • V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, Žádost se vygeneruje BEZ registračního čísla. Registrační číslo bude Žádosti přiděleno a následně sděleno zákonnému zástupci, až po zaevidování Žádosti mateřskou školou v informačním systému pro řešení agendy zápisů.
 • Registrace Žádosti a přidělení registračního čísla vás nezavazuje k podání Žádosti.

!!! POZOR !!! Registrace Žádosti na Portále NENAHRAZUJE podání Žádosti - podepsanou Žádost včetně všech povinných příloha je NUTNÉ doručit ve dnech konání zápisu 6. 5. a 7. 5. 2024 do MŠ.

 • Upozorňujeme zákonné zástupce, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení zdravotního stavu dítěte jeho dětským lékařem - tiskopis Potvrzení lékaře, jehož součástí je DOKLAD O OČKOVÁNÍ. Doklad o očkování je povinnou součástí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

2) PODÁNÍ Žádosti o přijetí dítěte včetně povinných příloh (pouze ve dnech konání zápisu, tj. 6. 5. a 7. 5. 2024)

Doklady k zápisu:

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Doklad o očkování potvrzený lékařem (část B tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. že k 31. 8. 2024 dovrší 5 let.

Součástí tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (část A tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte), toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.

 • Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce pro ověření údajů.
 • V případě cizinců doklad o místě pobytu dítěte. Pokud je předložena spolu se žádostí prostá kopie dokladu o místě pobytu, je při zápisu mateřská škola oprávněna vyžádat si k nahlédnutí originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu.
 • V případě dítěte uvedeného v paragrafu 16 odst. 9 školského zákona (děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře. 
 • Děti starší 6 let lze přijímat k předškolnímu vzdělávání, pokud jim byl ředitelstvím základní školy povolen odklad povinné školní docházky.
 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.
 • V případě svěření dítěte do péče, je nutno předložit doklad o svěření do pěstounské péče apod.

!!! POZOR !!! Pokud bude Žádost neúplná, tzn. bez povinných příloh, jedná se o Žádost neplatnou.

Výše uvedené doklady doručíte ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2024:

 • osobním podáním do rukou zástupce statutárního orgánu MŠ
 • do datové schránky MŠ: fqxkwiu (není vyžadován elektronický podpis, Žádost musí být odeslána z osobní DS zákonného zástupce, ne z datové schránky registrované na IČO!),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na e-mailovou adresu MŠ: reditelka@msnovabela.cz,
 • poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 609/2, 724 00 Ostrava - Nová Bělá.

Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.


Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat zástupce statutárního orgánu MŠ paní Kateřinu Kanclířovou na e-mail reditelka@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 725 580 253, případně paní ekonomku Andreu Šugárkovou na e-mail ekonom@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 722 974 072.

Oznámení o možnosti nahlédnutí do spisu

V souladu s paragrafem 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů upozorňuji, že zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého syna/dcery vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně MŠ, ve úterý 21. 5. 2024 od 10.00 do 12.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě se zástupcem statutárního orgánu MŠ paní Kateřinou Kanclířovou na čísle 725 580 253.

Tohoto práva se máte možnost vzdát, a tudíž není vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu dostavit.