PŘÍJÍMACÍ   ŘÍZENÍ   2022/2023

Oznámení o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvkové organizace v souladu s ustanoveními § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodl, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijímá:

Zveřejněním seznamu dětí přijatých do Mateřské školy Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvkové organizace  pro školní rok 2022/2023 se považují rozhodnutí za oznámená.

O přijetí dítěte v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoví ředitelka MŠ písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte v MŠ.

Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.  


O nepřijetí dítěte v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoví ředitelka MŠ písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte v MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si rozhodnutí vyzvedli osobně v kanceláři MŠ 1. 6. 2022 v čase 10:00 - 15:00 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána poštou.

Původní termín 7. 6. 2022 předání rozhodnutí uvedený v dokumentu PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA jsme z provozních důvodů museli změnit.

Děkujeme

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS do MŠ pro ukrajinské děti 1. 6. 2022

Pro ukrajinské děti, které jsou osobami s dočasnou ochranou, se zápis bude konat dne 1. 6. 2022 od 10:00 do 14:00 hod.

Upozorňujeme, že kapacita MŠ je již naplněna.


Для українських дітей, які є особами з тимчасовим захистом, реєстрація відбудеться 1 червня 2022 року з 10:00 до 14:00.

Звертаємо Вашу увагу, що місткості садочка вже заповнені.

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že ve dnech 4. 5. 2022 - 6. 5. 2022 je pro PODÁNÍ Žádosti o přijetí možné využít POUZE následující způsoby doručení:

 • poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 609/2, 724 00 Ostrava - Nová Bělá.

!!! POZOR !!! Dokumenty NELZE vhodit pouze do schránky MŠ

 • do datové schránky MŠ: fqxkwiu (není vyžadován elektronický podpis, Žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na e-mailovou adresu MŠ: reditelka@msnovabela.cz,

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • Zápis proběhne ve dnech 2. 5. - 6. 5. 2022, v tuto dobu přijímáme Žádosti o přijetí dítěte. 

(Tento termín zápisu se nevztahuje na ukrajinské děti. Řádné zápisy pro ukrajinské děti na školní rok 2022/2023 proběhnou od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Bližší informace budou zveřejněny koncem května 2022.)   


1) REGISTRACE Žádosti o přijetí dítěte (od 18.04.2022)

 • Žádost o přijetí dítěte vyplní zákonný zástupce na Portále Statutárního města Ostravy ms.ostrava.cz v sekci Žádosti a příjímací řízení, uloží na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování.

(ms.ostrava.cz → klik na sekci "Žádosti a přijímací řízení" → klik na "Žádost pro školní rok 2022/2023" - zde vybrat mateřské školy a pracoviště, kam chcete podat Žádost a klik na "Přidat školu na seznam", následně klik na "Přejít na žádost" → zde vyplnit ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE a klik na "Přejít k registraci a tisku" → zaškrtnout "Souhlas se zpracováním osobních údajů a klik na "Vygenerovat žádost")

   V nezbytných případech lze Žádost registrovat v MŠ po předchozí telefonické domluvě.

 • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů budou předvyplněné údaje ze Žádosti uloženy v informačním systému pro řešení agendy zápisů a každé vydané Žádosti bude automaticky přiděleno registrační číslo.
 • V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, Žádost se vygeneruje BEZ registračního čísla. Registrační číslo bude Žádosti přiděleno a následně sděleno zákonnému zástupci, až po zaevidování Žádosti mateřskou školou v informačním systému pro řešení agendy zápisů.
 • Registrace Žádosti a přidělení registračního čísla vás nezavazuje k podání přihlášky.

!!! POZOR !!! Registrace Žádosti na Portále NENAHRAZUJE podání Žádosti - podepsanou Žádost včetně všech povinných příloha je NUTNÉ doručit ve dnech konání zápisu 2. - 6. 5. 2022 do MŠ.

 • Upozorňujeme zákonné zástupce, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení zdravotního stavu dítěte jeho dětským lékařem - tiskopis Potvrzení lékaře, jehož součástí je DOKLAD O OČKOVÁNÍ. Doklad o očkování je povinnou součástí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

2) PODÁNÍ Žádosti o přijetí dítěte včetně povinných příloh (pouze ve dnech konání zápisu, tj. 2. 5. - 6. 5. 2022)

Doklady k zápisu:

 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Doklad o očkování potvrzený lékařem. (Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. že k 31. 8. 2022 dovrší 5 let).

Součástí tiskopisu Potvrzení lékaře k přijetí dítěte je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.

 • Kopie rodného listu dítěte.
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte.

!!! POZOR !!! Pokud bude Žádost neúplná, tzn. bez povinných příloh, jedná se o Žádost neplatnou.

Výše uvedené doklady doručíte ve dnech 2. - 6. 5. 2022:

 • osobním podáním do rukou zástupkyně ředitelky MŠ ve dnech:

2. 5. 2022 v čase 10:00 - 16:00 hod. a

3. 5. 2022 v čase 10:00 - 16:00 hod.

 • do datové schránky MŠ: fqxkwiu (není vyžadován elektronický podpis, Žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na e-mailovou adresu MŠ: reditelka@msnovabela.cz,
 • poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 609/2, 724 00 Ostrava - Nová Bělá.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat paní zástupkyni Kateřinu Kanclířovou na e-mail reditelka@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 725 580 253, případně paní ekonomku Andreu Šugárkovou na e-mail ekonom@msnovabela.cz nebo na tel. číslo +420 722 974 072.

Oznámení o možnosti nahlédnutí do spisu

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů upozorňuji, že zákonný zástupce zastupující účastníka řízení má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého syna/dcery vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně MŠ, ve středu 25. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin, po předchozí telefonické domluvě s paní zástupkyní Kateřinou Kanclířovou na čísle 725 580 253.

Tohoto práva se máte možnost vzdát, a tudíž není vaší povinností se k nahlédnutí do spisového dokumentu dostavit.

Zápis dětí na školní rok 2022/2023 proběhne v naší mateřské škole 

od 2. do 6. května 2022 

Podrobnější informace budou zveřejněny od 18.04.2022.

Zápis na školní rok 2022/2023 probíhá na všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Ostrava jednotnou formou.

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.