INFORMACE O ŠKOLE

1. Název: Mateřská škola Ostrava - Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: Zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá

3. Organizační struktura:

Zástupce statutárního orgánu

2.1 učitelky

2.2 školní asistent

2.3 uklízečky

2.4 vedoucí školní jídelny

 • 3.1 kuchařka
 • 3.2 pracovnice provozu

2.5 ekonom 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 • Kontaktní poštovní adresa:

Na Pláni 609/2

724 00 Ostrava - Nová Bělá

 • Adresa pro osobní návštěvu:

Na Pláni 609/2

724 00 Ostrava - Nová Bělá

 • Úřední hodiny:

provozní doba školy Po-Pá 06:30 - 16:00 hod.

Konzultační hodiny pedagogové: denně od 16:00 hod. po předchozí domluvě

 • Telefonní čísla: viz menu O NÁS -> Kontakty 
 • Adresa internetových stránek: www.msnovabela.cz
 • Adresa podatelny: viz výše Kontaktní poštovní adresa
 • Elektronická adresa podatelny: podatelna@msnovabela.cz
 • Datová schránka: fqxkwiu

5. Případné platby lze poukázat:

 • STRAVNÉ číslo účtu: 2400864034/2010, variabilní symbol: přidělený školní jídelnou, poznámka: příjmení a jméno dítěte
 • ŠKOLNÉ číslo účtu: 2902025935/2010, variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021), poznámka: příjmení a jméno dítěte
 • TŘÍDNÍ FOND (AKCE PRO DĚTI) číslo účtu: 2102433287/2010, variabilní symbol: registrační číslo dítěte přidělené při zápisu bez lomítka (př. registrační číslo 1/2021 = variabilní symbol 12021), poznámka: příjmení a jméno dítěte
 • PROVOZNÍ ÚČET číslo účtu: 2102025929/2010 

6. IČO: 70999457

7. Plátce daně z přidané hodnoty: nejsme plátci DPH

8. Dokumenty: viz menu DOKUMENTY A FORMULÁŘE

9. Žádosti o informace: Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňování informací je prováděno úřední deskou umístěnou u hlavního vchodu do budovy školy (vchod z ulice Na Pláni) nebo prostřednictvím webových stránek školy.

10. Příjem podání a podnětů: Postup k vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů:

 • Podat žádost, návrh či jiné dožádání je možné na adrese podatelny v písemné či ústní formě.
 • Přijatá žádost, návrh či jiné dožádání v písemné či ústní formě je zaevidováno pod spisovou značkou jako spis.
 • Žádost, návrh či jiné dožádání je vyřízeno v zákonné lhůtě ode dne doručení podle povahy podání. V případě stížnosti je stěžovatel v zákonné lhůtě vyrozuměn.
 • Do spisu je po vyřízení podání uvedeno, kdy a jak bylo podání vyřízeno, včetně jednacích čísel souvisejících dopisů a dokumentů.
 • Spisy podání jsou uloženy u ředitelky školy a manipulovat s nimi jsou oprávněni pouze ředitelka školy a její zástupkyně, neboť pouze jim mohou být žádosti, návrhy či jiná dožádání podávány.

11. Předpisy: Postup k vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, 
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění,  
 • Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • Vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. 563/1991 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Vydané právní předpisy: -